I I Wijngaerden (baljuw). I t behouden den voorn(oemden) bailliu zijn actie van den vijften pe(n)nynck, dairof sal verantwoerden de rentm(eeste)r van den esp(ar)gne Cryspijn Jansz. van Bosschuyssen in zijne rekenynge der selver esp(ar)gne dair- omme hier Niet. (In margine)Sij voirdacht den voirscreven ontfangen van de espargne in Holl(ant) te doen v(er)antword(en) van tinhoud(en) van ditartiekel; factu(m)est bij zijne Ve rekeny(nge). (Uitgaven). Ter cause dat eene genoempt Mr. Gerijt bourduerwercker beruft was van de sonde van zodomie ende uyten lande geruymt is gelijck hier voe(re)n int capittel van den criesme ende bysonderde bruecken buyten des voirs(creven) baillius pacht aen mijnen genad(ig)en hee(ren) ge- reserveert verclaert staet daer van den voorn(oemden) bailliu toebehoert zijne Ve pe(n)ninck navolgende zijne voorwaerden die hem betaelt sail werdden bij handen van den voorn(oemden) ontfangher, mits welcken hij hier egheene wedden en neempt dairom(m)e hier Niet. XXXII. 1509—1510. Willem Oem van (Ontvangst). Van eenen genoempt Claes Deym geboren van Sceveningen die bij den voern(oemden) bailliu gevangen is geweest overmits dat hij tSerren- berch hadde helpen nemen een koopvaerder upt tzee ende de luyden binnen boorts zijnde in de zee helpen waerpen ende daer aft' de zelve Claes voor zijn paert ende deel hadde eenen gouden nobele waerom(m)e hun de voorn(oemde) bailliu voor scepenen van der Hage te rechte gestelt heeft, die hem bij huerluyden vonnisse gec(on)dempneert hebben gerecht te wordden mitten swaerde twelck de voorn(oemde) bailliu alzoe heeft doen doen ende duer beede van goede mannen ende vrouwen heeft tlichaem doen leggen upt Kerchoft’ ende alzoe hij een arm schamele geselle was zoe en heeft de bailliu daer nyet aft' ont fangen dairom(m)e hier Niet. (In margine: De certifficatie dat dese Claes Deym geen goet achter gelaten en heeft. Het is de came(r) wel kenlic dattet een beroeyt bouve was. (Uitgaven). De voorn(oemde) bailliu die binnen thijde deser rekenin(ge) bij scepenen vonnisse van der Hage doen richten heeft mitten swaerde eenen Claes Deym ende dat om(m)e dieswilie dat hij hadde helpen nemen een scip ende tvolck overboort helpen werpen als hier voe(re)n int cappittel van den crieme breeder verclaert staet, dair om(m)e de voorn(oemde) bailliu betaelt ende te coste gehadt heeft an buel, biecht vader ende scepenen-maeltijt als van outs constumelick is X 82 EXCERPTEN UIT DE REKENINGEN VAN DE BAILLUWS VAN DIE HAGHE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 90