EXCERPTEN UIT DE REKENINGEN VAN DE BAILLUWS VAN DIE HAGUE. 83 1 (In marginebij gebrecke van certifficatie van dese justicie. De came(r) es wel kenlick dat dese justicie gesciet is, et sic transeat hic). De voornoemde bailliu Willem Oem van Wijngaerden die int accep- teeren van ’t voirn(oemde) officie mijnen genadigen Heere om(m)e zijnre genaden te helpen in zijnen grooten aftairen ende nootsaicken in ge- reeden penn(ingen) op tselve officie geleent heeft die som(m)e van duysent ponden van XL grooten vlaems tpont, die hij geleyert heeft in handen van den ontfanger g(e)n(er(ae)l Jehan Micault, die hem daer aft' gegeven heeft zijne brieven van ontfange ende voorts gerembours- seert heeft die borgemeesteere(n) scepenen ende Rijcdom van der Hage van der somme van acht hondert acht ende tnegentich ponden achtien scellingen eenen penninck hallinck munte als voeren die zij tot ont- lastinge van mijnen voors(creven) genadigen heere uytgereyckt ende betaelt gehadt hebben Floris Oom van Wijngaerden Floris zoon over gelijcke somme die men him bij den eynde ende slote zijnre leste rekenin(ge) te Hove gedaen van den zelven bailliuscippe van der Hage sculdich gebleven was beloipen(de) dese voorn(oemde) twee sommen ter somme toe van XVIIF XCVIII XVIII S. 1 p. o.d. munte voor streven) om(m)e daeroff weder gerembousseert te wordden bij zijn zelfs handen ende van den penn(ingen) co(m)mende van den pacht van den voors(ceven) bailliuscippe binnen thien jaeren eerstcomen(de) elcx jaers die somme van twee hondert der zelver ponden totter voire betalinge toe als tselve all breeder blijct bij den brieven van verzekert- heyt die de zelve bailliu daer aff heeft geverifiert opten rugge bij die van den financ(ien) alst behoert, gegeven in de stadt van Bruessel den XlIIen dach in Octobri vijftienhondert ende negen ende oick bij der voors(creven) descharge onder de edele handteycken van mijne genad(ige) vrouwe ende de handteyckens van G. de Croy, R. Feure ende den voorn(oemden) ontfanger die tsamen geregistreert staen(de) int register van c(pm)missien mitter roeder ruger convertoire gehouden in der earner van der rekenin(ge) in den Hage foliis LXXXIIIF ende LXXXV dair- om(m)e hier den zelven bailliu hun zelven betaelt en(de) bij zijn zelfs handen ingehouden heeft over dat eerste Xc jaer zijn voors(creven) rembourssement verschenen met dese rekenynge de voornoemde somme van IF Reste dat men den voirn(oemden) bailliu uyt saeke van d(e) voir- s(creven) leening hier sculdich blijft XVF XCVIII XVIII S. 1 p. o.d. In minderinge van dit reste es genome(n) in uutgeve(n) van des baillius naeste navolgende rek(eningen) van dese bailliuscip die som(m)e van IF =g van XL g(rooten) en(de) treste ald(aer) gestelt, Alzoe h(ier) quytte. (In margine: Op ten voirn(oemden) Jan Micault van d(e) Xc h(ier) onder. De voirs(chreven) Jan Micault staet gelast van des(e) Xc bij dat roede rugge register van d(e) co(m)missien foliis LXXXIIII en(de) LXXXV alsoe hier ontlast.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 91