JOANNES VOLLENHOVE. 97 Ernstig houdt hij zijn ambtsbroeders en zichzelven het voorbeeld van Eliza voor oogen in zijn onvermoeide werkzaamheid en trouw. ,,Wien zou dit niet aanprik kelen om wakker te arbeiden? En let men hoe Gods Geest de dienaars zijner kerk vertoont, hoe is 't mogelyk dat wachters op den muur, (zoo worden ze genoemd), dat menschen vissers, dat herders, akkerbouwers, zajers en majers, arbeiders in den oogst, arbeiders in den wyn- gaart, Gods medearbeiders ooit ledig kunnen zitten? Heilig was Eliza’s leven alzins, gelyk zyn ampt was, zyn woort en bezigheit en al zyn toeleg heiligen van zoo heilig een gast belooft ze niet te vergeefs haren huize veel zegen. Volgt dit voorbeeld inzonderheid gij knechten des Heeren, die anderen tot heiligheid, hun ten dienste, gedurig vermaant, en gelykt hier de uurwerken, die in hoge plaatsen gestelt, de uren met hun geluit niet alleen, maar ook met den wyzer melden. Wijst elk niet alleen den rechten weg aan, en hoe de ure nu verschenen is om uit den slaap der zonde te ontwaken, door ’t geluit uwer stemme, maar ook met den wijzer van een heilig leven en veel goede werkenBemint toch zelfs wat gij anderen aanraadtbeleeft al wat ge spreekt, wekt u zelfs op tot alles, daar gij anderen toe opwekt en behoudt u zelfs dus met die u horen. Kent de uitnementheit van uwen dienst, maar om zorgvuldig te schuwen wat haar zou verkleinen. Gezegent is de leeraar, die zijn werk dus verstaat en recht behartigd! Dat de gemeente de voetstappen der Sunamitische vrouw moge drukkenZij luistere toch naar Godts ge zanten: 't Is Godts werk daar we meê bezig zyn, zyn last dien we voordragen, zyne waarheid die we u leeren, zyn schat dien we uitdeelen, zyn zaak daar we voor stryden, zyne genade, die we u aanbieden, zyn heil en hemel dien we u beloven. Ons werk dient geëert en wy 7

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 107