JOANNES VOLLENHOVE. 98 om ons werk, zoo d’ Apostel spreekt, het beste werk van ons leven en voor andere het nutste.” Hartelijk dankt hij de Haagsche gemeente voor de wel willende ontvangst aan de verschillende afgevaardigden bereid. „Een bed en tafel en stoel en kandelaar, en meer gerief dan dit, een tafel ook by wylen, die wel gedekt was, heeft hun daar niet ontbroken.” Bovenal echter komt het erop aan „Godts boden te ontvangen met ontzag voor hunnen Heere, met de last en om den last dien ze van hem ontfingen. d’ Apostel Johannes kent geen grooter blydschap dan te hooren, dat zyne kinderen in de waarheid wandelen. Hoe menigvuldig zyn de lessen van Godts woort, die heiligheid eischenHoe dikmaals wordt den volke des Heren bevolen, dat het hem een heilig volk zyWaartoe quam Christus zijne gemeente verlossen, aan 't kruis voor haar stervende, opdat hy die gemeente als zyn volk, mogt heiligen 1 Die heilige wandel in de vreeze Gods betaamt een iegelijk zonder onderscheid. De grooten dezer eeuw, heeren en knechten, heeren en vrouwen, ouden en jongen. Christus wil in geheiligde harten, zyn woort bewarende, niet als in een herberge voor een tijdt, maar als in zyn eigen huis voor altoos komen wonen. Met Christus wort de Vader, die hem gezonden heeft, ontfangen, en zyn Geest niet minder. En is dat geluk niet overgroot, Godts zoon en Godt zelve aldus te herbergen, ja een woonplaats te verstrekken? Waar de heilant Jesus is, kan heil daar ontbreken Belooft hy niet avontmaal met de ziele, daar hy inkomt, wederzyds te houden Aardsche dingen zyn vergangbaar en onbestendig al te zamen, het eene geslagt gaat en het andere komt, maar het woord des Heeren blyft in ewigheit. De Godt des vredes heilige ons hiertoe heel en al, en onze geheel oprechte geest en ziel en lichaam wordt onberispelyk zo bewaart in de komste

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 108