JOANNES VOLLENHOVE. 99 „Een Engel zelf, geen mensch, scheen op den stoel getreden. Als hy Godts boek ontsloot, of yverde in gebeden!” van onze Heere Jesus Christusdie heerlykheit en majesteit, kracht en magt toekomt, zo nu, als in alle eeuwigheit. Amen I” Met groote instemming werd deze prediking door de leden der Synode, de Haagsche predikanten en de plaat selijke gemeente aangehoord. Hoe doet zij ons Vollenhove kennen als een werkzaam en waakzaam dienstknecht van zyn Hemelschen Zender, gedrongen door de liefde van Christus om het Woord Gods naar de meening des Geestes te bedienen en het licht van dat Woord over gansch het leven te doen uitstralen, vervuld met de oprechte begeerte in woord en wandel „een leesbare brief van Christus” te wezen!

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 109