EEN GEDEGENEREERDE FAMILIE Abraham Onder dit hoofd publiceerde ik indertijd 2) eenige bijzon derheden omtrent eenige leden der familie Douglas— Luyken. Bij de inventarisatie der notarieele protocollen vond ik toevallig eenige acten, die enkele van de reeds mede gedeelde feiten nader toelichten en die ik hier met een enkel woord wil memoreeren. Abraham Douglas ie raad en directeur-generaal van Nederlandsch-Indië, wonende op de Heerengracht bij de Nieuwe Vijzelstraat te Amsterdam had bij testamen taire dispositie van 29 Maart 1718 3) zijn vermogen ge lijkelijk verdeeld onder zijn beide zoons mr. Joan Abel en Abraham en zijn tweede huisvrouw Johanna van DOOR Th. MORREN. 1 Onder de nagelaten papieren van onzen oud-redacteur Morren werd dit artikel aangetroffen. Het was geheel gereed en zelfs was een gecorrigeerde drukproef aanwezig. De schrijver is blijkbaar van plan geweest het stuk in de Bijdragen en Mededeelingen van 1909 af te drukken. Het blijkt niet, waarom dit toen niet gebeurd is. De tegen woordige redacteur echter meende dat aan het artikel, dat natuurlijk geheel onveranderd is gelaten, gereedelijk thans nog een plaats kon worden ingeruimd. 2) Bijdragen en Mededeelingen 1908, pag. 401. s) Voor notaris mr. Gerard Burghout te Amsterdam. Hij werd 25 October op 't koor der Nieuwe Kerk aldaar begraven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 10