JOANNES VOLLENHOVE. 104 zuiverheid dat hij aan boven lijk; naast de werkzaamheid daaraan door Brandt besteed 1). Bij dat gezag van vroegere dichters en ten deele daaruit voortvloeiend2) komt in zijne dagen een schoolsche eerbied voor de spraakkunst: het omvang rijk gedicht van Vollenhove Aan de Nederduitsche schrijvers behandelt allerlei vraagstukken van taai en taalgebruik. In Vondel wordt afgekeurd, het achtervoegsel baar de voorkeur geeft en worden opmerkingen gemaakt over het verkeerd gebruik der naamvallen, over de meervouds vormen enz. Met dit gedicht, zegt te Winkel 3), staat Vollenhove op den drempel van een nieuw tijdvak in onze letterkunde, waarbij hij trouwens ook voor de laatste vijf en twintig jaar van zijn leven behoort. Hij is hier in theorie, wat hij eigenlijk in al zijne gedichten in de practijk was: iemand voor wien de poëzie in de allereerste plaats bestond in het gebruik van eene zuivere, oordeelkundig beschaafde, gramatisch juiste taal4). Toen Brandt’s tweede zoon, Geeraardt, in 1683 op zeven-en- twintigjarigen leeftijd als Rotterdamsch predikant over leden was, en hij dien jongen man in een lijkdicht ook als dichter prees, noemde hij hem „in bruiloftzang en lijk- en zededichten al even schoon en zuiver door zijn vijl!” Hoe menigmaal zou hier later de vijl nog dienst moeten doen om poëzie tot proza af te gladden of Zie de voorrede van G. Brandt’s Leven van Vondel, door Dr. E. Verwys, t. a. p. blz. 6 v.v.„De nieuwe uitgave van Vondel’s Poëzy was dus het werk van Brandt en Vollenhove. Brandt heeft de leiding, maar niets geschiedt zonder Vollenhove’s medewerking en goedkeuring". 2) Kalff, t. a. p. blz. 500. 3) Ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde, II, blz. 325. 4) W. J. A. Jonckbloet, Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, IV4. Groningen, 1890, blz. 354: „Maar altijd en overal is hij meester van den vorm: de taal is duidelijk en de rhythmus vloeiend’’.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 114