105 JOANNES VOLLENHOVE. „Dees won een palm, by niemant meer verwerflyk. Dit ’s Tacitus in Hollant, dit ’s Homeer. Hy schenkt ons ’t puik van Latium en Grieken In zuiver Duitsch 6) en wie op lettereer Nu toelegt, zweeft ten hemel op zyn wieken. aan proza den schijnglans van poëzie te verleenen In dit alles is ook Vollenhove een kind van zijn tijd geweest. Merkwaardig is en blijft echter de bijzondere plaats die hij in zijne dagen op dichterlijk gebied in ons vaderland innam, gelijk de groote waardeering bewijst, die hem eenstemmig van de zijde zijner tijdgenooten ten deel viel. „Hij is lang een beroemd man geweest, naast de besten genoemd” 1), die als dichter in den waren zin des woords om strijd geacht en gevierd is 2). Groot was de vereering die hij naast Vondel ook aan andere bekende dichters en schrijvers zijner eeuw toe droeg, als Nicolaas Heinsius 3), Hooft, Huygens, van der Goes e. a. Niet moede werd hij den lof van den Drost van Muiden te bezingen en zijn gaven op taalkundig gebied te verheffen 4). J. Prinsen J. Lzn., Handboek tot de Nederlandsche Letterkundige Geschiedenis, 's Gravenhage, 1916, blz. 323. 2) Kalff, t. a. p. blz. 505. „Zoo golden dus zoowel Vollenhove als Sluyter onder hunne tijdgenooten voor dichters in den waren zin des woords. De waardeering van het voorgeslacht reeds geeft hun aanspraak op eene plaats in dit verhaaldoch bovendien erkennen ook wij hier en daar kunst in hun werk, achten wij Vollenhove karakteristiek om de deftigheid, die zich ook in de Parnastaal open baarde, terwijl Sluyter de rij van dorpspredikanten met literaire neigingen opent: een genre van dichters, dat zich lang zal handhaven”. 3) Poëzy, blz. 324. „Ter gedachtenisse van den Heer NicolaasHeins" 4) Poëzy, blz. 468. „Aan den Weledelen heer Arnout Hooft, ver schelde werken van wijlen zijn heer vader uitgevende"de Haes, blz. 168, 171, 177. 5) Nederduitsch.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 115