EEN GEDEGENEREERDE FAMILIE. 2 t k I I Heenvlietieder voor een derde Zij benoemt bij uiterste wilsbeschikking van 12 Juni 1731 ge passeerd voor notaris Willem Denijs tot universeelen erfgenaam Constantijn Jan Pierraerd. 2) Verleden voor notaris Simon Breur te Rotterdam op 24 Octo ber 1722. Breugel vrijvrouwe van gedeelte. Zijn zoon Abraham maakte vier jaren later zijn uitersten wil kenbaar; hij lag toen te Amsterdam ziek te bed. Uit dit testament 2) leeren wij eenige nadere bijzonderheden omtrent hem kennen. In de eerste plaats blijkt er uit dat hij inderdaad een rijke erfoom was. Hij vermaakte toch aan zijn neef Abraham den jongsten zoon van zijn broer Joan Abel Douglas de voor dien tijd kapitale som van f 60.000 op conditie „dat die somme restitutie en fide-commis subject zal zijn ter tijdt toe dat den zelven Abraham Douglas ten mondigen of troudage zal wesen gekomen zoodanig dat de vruchten inmiddels dezelve capitale somme van 60.000 zullen moeten accresseeren. Ende in cas de voornoemde Abraham Douglas voor zijn mondigen of trouwdag kwam te overlijden, de voorsz. som nevens deszelfs geaccresseerde vruchten en interessen zullen moeten devolveren, erven en versterven op zijn na te noemen erfgenamen”. Douglas scheen een bijzondere voorliefde voor pete kinderen te koesteren en verdeelde zijn weldaden hoofd zakelijk tusschen kinderen, die Abraham heetten en de diaconie-armen. Bij dit testament bevoorrechtte hij den jongsten zoon van zijn broer zonder zijn oudste neefje of zijn beide nichtjes ook maar met één penningske te gedenken, maar bij de verdere verdeeling van zijn ver mogen blijkt dit nog sterker. Hij benoemde namelijk tot eenige en universeele erfgenaam Anna Elisabeth Glimmer „zijn goede bekende” voor de eene helft en de kinderen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 11