ENIGE AANTEKENINGEN OVER DE GERE FORMEERDE KERK TE RIJSWIJK In het begin van het jaar 1920 is een aanvang ge maakt met de herstelling van de Gereformeerde kerk van Rijswijk, nodig geworden door onvoldoend onder houd en verkeerde verbouwingen. Het werk geschiedt onder leiding van de architekt Herm. van der Kloot Meyburg te Voorburg, die er te Rijswijk een lezing over hield. Het is te hopen, dat hij deze ook in druk zal doen verschijnen. Het herstellingswerk zal geruime tijd duren en naar schatting een ton gouds vereissen, welk bedrag door liefdegaven en bijdragen van het Rijk, het gewest en de gemeente verkregen werd. Toevallig ontdekte ik enige aantekeningen over het geen er in de 17e en de 18e eeuw aan de kerk verbouwd is en zelfs over de omringende beplanting. Enige kos ters hebben deze aantekeningen gehouden, en het was te wensen, dat zij ook op andere plaatsen zo gehandeld hadden, omdat daardoor licht kan verkregen worden over de oude toestand van de gebouwen. De aanteke ningen zijn ingeschreven op een opengebleven bladzij (267) van het grafboek van Rijswijk, lopende van 1685 tot 1828, welk boek in 1920 door de burgerlike ge meente aan het Algemeen Rijksarchief werd overge geven, ter voldoening aan het Koninklik besluit van 20 DOOR Mr. PETER VAN MEURS. J

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 128