DE GEREFORMEERDE KERK TE RIJSWIJK. 119 van der Werven sijn capel van zoon Mattijs van Tol de eerste van 't Westportaal, en is voor ons 'tjaar 1700. van binnen en buyten mannen en voor Junie 1919 (Staatsblad no. 389) tot regeling van de overbrenging naar de Rijksarchiefbewaarplaatsen van de oude doopboeken enz. uit de gemeentelijke archief bewaarplaatsen. Bij het overnemen van het boek ont dekte ik de aantekeningen, die mij belangrijk genoeg voorkomen, om ze te laten volgen in het jaarboek van Den Haag, dat eenmaal de heerlikheid Rijswijk bezat: In den jare 1687 is de gehele kerk van boven beschoten. In den jare 1693 is de nieuwe bank van de ambagtsheeren gemaakt. In den jare 1698 is de nieuwe deur gemaakt in de konsistorij, en in denselvende jare heeft de hr. boven laten beschieten. Den Tl October 1699 heeft mijn steen geleyt van ’t fondament en onse erve gegeven en vereert tot een begraafplaas, en is ’t voorn, portaal voltoyt in ’t begin van In ’tjaar 1700 is de nieuwe Zuyddeuren gemaakt, alsmede beyde banken voor de Welbore de schepenen van Rijswijk. In de maant van Maart 1703 sijn de 4 ijpenboomen geset op ’t kerkhof nevens het school. In de maant van Maart 1704 sijn de Tl eypenbomen geplant om de kerk, soo aan de Oost-, Zuyd- en Westzij. Anno 1736 den 7e Mey is voor de eerste maal in dit school het onderwijs der jeugd geschied. Anno 1790 den 1 November is mij de schoolmeester-, koster-, voorzanger- en voorleezersplaats van Rijswijk gegeeven, zijnde toen oud 20 jaar en mijn naam Johs. Oosterland. Nog een biezonderheid bevat het boek bij de graven 9 en 10 van de eerste lienje. Bij 9 staat: Sijnde een kerkegraff. Komt nu toe Johannis van Tol, coster. en bij 10 Sijnde een kerkegraff. Van deze graven is gemaakt het portaal, 1700.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 130