A. W. DE VINK. DE HUIZEN AAN DEN KNEUTERDIJK No. 22 DOOR „NON MORIAR HORATIUS. „Wat menschen bouwen, wort geen eeuwigheyt gegeven”. VONDEL. Het meerendeel van de historische gebouwen der hofstad is bij herhaling reeds beschreven; bijna alle geschiedschrijvers van den Haag hebben, ieder op zijne wijze en onder verschillende vormen in hunne verzamel werken tot die beschrijving bijgedragen. Valt er dus over deze onderwerpen nog iets te schrijven, wat niet reeds geschreven is? Bijna zou men het betwijfelen. En toch, waar het hier gebouwen betreft, welke hunne bij zondere beteekenis ontleenen aan het verblijf van zeer bekende persoonlijkheden, kan het zijn nut hebben niet iedereen leest alles dat zij nog eens naar den voorgrond worden gebracht, opdat hun heugenis weer worde verlevendigd. Nu is wel is waar van algemeene bekendheid, dat zich op de plaats van het tegenwoordige Ministerie van Financiën historische gebouwen hebben bevonden, of nog aanwezig zijn, maar hoe deze, door nieuw- en aanbouw tot het thans bestaande onregelmatige complex zijn saamgevoegd, weten niet allen. Die gebouwen, welke uit verschillende tijdperken dagteekenen en ook een

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 131