DE HUIZEN AAN DEN KNEUTERDIJK No. 22. 12! dit aan van een lang maar ook met Helaas is de voorgaande en ook zelfs de 18e eeuw er allerminst op bedacht geweest om merkwaardige monumenten van de bouwkunst der vaderen ongerept te behouden. Een treffend voorbeeld geeft het Departement op den Kneuterdijk te aanschouwen en men behoeft nu juist geen deskundige te zijn om dit gebouwencomplex het tegendeel van fraai te vinden. Welke moeite men zich ook gegeven heeft om aan de fagade der drie saam- gevoegde huizen eenige symmetrie aan te brengen, het is op een finale mislukking uitgeloopen. De eens zoo fraaie middengevel is misvormd en ontsierd door een platte daklijst en men denkt met een gevoel van wee moed aan het prachtig geheel, dat hiermede verdween. Het inwendige vormt, zoowel wat indeeling als huis vesting betreft, een waardig pendant met het uiterlijk, en het wordt alleen overtroffen door sommige „bureaux’ van het gebouw der Algemeene Rekenkamer. Een der geestigste van de bewindslieden die ooit verschillend karakter dragen, zijn de zetel stuk geschiedenis met al zijn voorspoed, al zijn teleurstelling. Het is daarom, dat wij in de volgende bladzijden de in hoofde genoemde onderwerpen willen behandelen, om, in verband met de bronnen, zoo mogelijk een meer samengesteld geheel te geven van veel, wat nu hier en ginds verspreid is. Zegt niet Jorissen ergens: „Onze „vaderen hebben de beleefdheid gehad het een en ander „aan onze vlijt ter nasporing over te laten; zij putten „nooit een onderwerp uit”. Een en ander moge deze studie, niet alleen in de oogen van den samensteller rechtvaardigen, maar ook de getrouwe lezer van jaarboek moge er met belangstelling kennis van nemen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 132