DE HUIZEN AAN DEN KNEUTERDIJK No. 22. 123 'r politieke gebeur- beroep op de behoefte van en ons verdedigen met een het oogenblik. Afbraak of onherstelbare verknoeiing van pracht- gebouwen als de onderhavige, welke zonder groot geldelijk bezwaar door oordeelkundige herstelling be houden hadden kunnen blijven, is steeds af te keuren en wat in het begin der voorgaande eeuw is vernield, zal nu slechts met opoffering van aanzienlijke sommen kunnen worden hersteld. En toch een merkwaardig monument van bouw kunst, met zulk een verleden dat bewaard gebleven is door der eeuwen gang, dat zonder zich te storen aan den wisselenden tijd stand heeft gehouden, is over waard om ook voor het nageslacht blijvend te worden geconserveerd, als iets dat getuigt van oud-Haagsch stedeschoon. Er zijn, zooals reeds boven is opgemerkt, weinige gebouwen in den Haag, waaraan zulke herinneringen verbonden zijn en ook geene, die zulke vreemde wisse lingen van bestemming gekend hebben. Nadat zij binnen hare muren ontvangen hadden: de grafelijke families Van Wassenaer en de Ligne, dienden zij later tot woning van den vermaarden Landsadvocaat en van zijn schoonzoon, den staatsman en diplomaat Van derMijle; om plaats te maken voor paleis van den verdreven Koning van Bohemedaarop tot verblijf van de be ruchte gravin von Wartenbergh en van de Kamer van Zeventienen der O.-I. Compagnie. Zij werden ander maal gemetamorphoseerd, ditmaal tot kazerne, om ten slotte tot departementsgebouw te worden ingericht. Zij ondergingen aanmerkelijke verbouwingen en verande ringen doch, onafhankelijk van de wisselende bestem mingen, van tijdsomstandigheden en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 134