t DE HUIZEN AAN DEN KNEUTERDIJK No. 22. 125 één huis verbouwd en bekend als het huis van Obdam). Het uitwendige van het gebouw, gelijk het zich ver hief achter het pleintje of voorhof, dat met eenig plant soen beplant en door een muur van de straat was afgescheiden, deed reeds vermoeden, dat het een aan zienlijke woning moest zijn. Dat het aanvankelijk van hout zou zijn opgetrokken, is ten aanzien van dit huis niet wel aan te nemen; uitdrukkelijk wordt vermeld, dat bij de slooping van het oorspronkelijke gebouw in 1394 het af komende puin werd weggevoerd. x). Wanneer nu het huis werd gesticht, is niet met volkomen zekerheid te bepalen; er zijn gronden om te gelooven, dat de stichting tot de 14e eeuw opklimt. In een schepenbrief van 1409 is reeds sprake van de uitgifte van „twee morgen lant, gelegen in den ambocht „van den Hage, beneven de Jacopynen en after des burg graven stal van Leyden.’’ Aangenomen mag worden dat bij dien stal een huis behoorde, hetwelk dan om streeks 1400 door Hendrik van Wassenaer nieuw ge bouwd kan zijn. Waarschijnlijk is het uitgegeven land toenmaals tot boomgaard aangelegd. Hendrik van Wassenaer verwierf als krijgsoverste grooten naam. Toen de stadhouder en rentmeester Jan van Arkel aan Hertog Albrecht weigerde rekenschap van zijne bediening te geven, werd aan graaf Hendrik als „opperste Kapitein’’ van de Hollanders en Water landers in 1402 opgedragen Heer Jan met den sterken arm tot nakoming zijner verplichtingen te noodzaken; terwijl hij in 1420 Leiden hielp innemen, dat door Jan van Beieren belegerd en door Hendriks eigen vader, Na den moord op Aleida van Poelgeest werden de huizingen der hoofdaanleggers verbrand of gesloopt. Gelijk lot trof in den Haag het „Hof te Wassenaer”, eigendom van den Leidschen burg graaf Philips van Wassenaer (vader van Dirk). Charterboek, III p. 601.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 136