DE HUIZEN AAN DEN KNEUTERDIJK No. 22. 134 I De „Quoyere van de Ambachtsheerlycheyd van der Myle", Ao. 1628 (Rijks-Archief) geven inlichtingen omtrent zijn financieelen toestand. 2) Vgl. Dr. J. A. Worp, De briefwisseling van Constantijn Huy gens 16081634. lambrizeering waren behangen met vlaamsch geweven behangsels en versierd met olieverfportretten van be kende meesters. De zoldering was van bruin gewreven eikenhout met hanebalken. De schouwbetimmering met fraai snijwerk droeg een schoorsteenstuk. Aan de wanden lage stoelen met welgevulde zittingen en hooge ruggen. Blijde en droeve dagen hebben zich in deze woning afgewisseld. De band van hartelijke toegenegenheid, die onzen Staatsraad aan zijn naasten buurman bond, werd in zijn gezellig ingerichte woning nog nauwer aangehaald. Huiselijk var. aard, hield van der Mijle zich zooveel mogelijk in den schoot van zijne familie op. Rijk met middelen gezegendleefde hij geacht en bemind en ontving gaarne in zijn smaakvol ingerichte vertrekken zijn vele vrienden. Te midden der bezigheden, waartoe zijne ambten hem verplichtten, vond hij immer gelegen heid tot letterkundigen arbeid of zocht hij verstrooiing in historische studiën en in een uitgebreide briefwisseling met geleerde Leidsche of met binnen- en buitenlandsche kennissen. Vooral met den dichter-staatsman Constantijn Huygens correspondeerde hij over onderwerpen van zijn speciale wetenschap 2). Feitelijk trok de wetenschap hem meer aan dan de staatkunde. In de fel bewogen dagen van 1618, die het vaderland met ondergang dreigden, had de partijstrijd tusschen den Advocaat van den Lande en zijne medestanders eener- en Maurits met zijn aanhang anderzijds, wel het hoogtepunt bereikt en heeft zooals bekend

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 146