DE HUIZEN AAN DEN KNEUTERDIJK No. 22. 141 Sype- aan 2). tröne de Bohème électorat.” B. van Loo, Kleyne Kronycque of Sommier verhael van de Avonture des koninghs ende koninginne Frederick ende Elisabeth van Bohemen etc. (Ao. 1633). 2) Vgl. dr. W. G. Brill, Berigt van de Koningin van Boheme aangaande het overlyden van haar Gemaal, in Bijdr. Ned. Geschied, en Oudhk. V.N.R., bl. 129. instortte en 19 November den laatsten adem uitblies „zat van tegenspoeden en verdriet.’’Zijn stoffelijk over schot werd gebalsemd en naar Frankenthal vervoerd om later te worden overgebracht naar Heidelberg, ten einde in den vorstelijken grafkelder te worden bijgezet. Zijn kortstondige verschijning op dit ondermaansche hij bereikte slechts den leeftijd van 36 jaren had een bonte verscheidenheid van voor- en tegenspoed te zien gegeven. Merkwaardig was zijn onverwoestbaar optimisme en bij de ergste tegenslagen zijn nimmer falend geloof aan het aanbreken van betere tijden. De „Kleyne Kronycque” teekent zoo juist van hem aan, „dat hy zich naar de fortuin wist te voegen en patiëntie „te nemen in zyn adversiteyt, passeerende zyn tyd met „baletten, de comedianten te zien spelen ende andere „exercitiën ende passetemps tot dat den tyd veranderen „mochte.” Onder een medaillon portret gegraveerd naar eene schilderij van Van der Werff wijdde een onbekend gebleven poëet aan den overledene de na volgende droefgeestige regelen „Heureux qui sait borner ses désus et soi même „J’étais né souverain d’un assez bel état „On vient de m’appeler au „J’y vole, je le perds et mon De tijding van zijn dood kwam, volgens van steyn, eerst op 9 December 1632 in den Haag

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 153