„lek van jaer tot jaer DE HUIZEN AAN DEN KNEUTERDIJK No. 22. 142 in behoeft verswaer”. Den volgenden dag werd het der Koningin omzichtig medegedeeld op het oogenblik dat zij zittende was voor Mierevelt om haar portret te laten maken. Uit de be- trekkelijke resolutie der Algemeene Staten blijkt, dat hare gezanten Johann Joachim Russdorff2) en Dinley in opdracht hadden de tijding aan dat college mede te deelen. De Hollandsche Staten kregen eerst in Januari van het volgend jaar de officieele kennisgeving. Allerwegen, niet het minst bij het Oranjehuis, wekte Frederiks overlijden groote deelneming. Het geheele stadhouderlijke hof nam den zwaren rouw aan en van het paleis op den Kneuterdijk werd de gevel geheel met zwart behangen en het Koninklijk wapen boven de toegangspoort met rouwfloers bedekt. De vlaggen hingen halfstok neer, den rouw uitwaaiend over het gebouw. Zoo daalde de zwarte schaduw van den dood op het eenmaal zoo feestelijke hof. Het kan niet te zeer bevreemden, dat de overleden vorst bij zijne bekende verkwistende levenswijze een met schulden bezwaarden boedel naliet. Wat de financieele zorgen zijner weduwe niet weinig vermeerderde, was de omstandigheid, dat de Staten-Generaal geen termen konden vinden om het door haar gemaal genoten jaar geld ook aan haar uit te keeren. Nu zij die jaarlijksche inkomsten van f 120.000 moest derven, was haar toe stand dan ook uiterst treurig. Zij kon terecht met den Amsterdamschen geneesheer en dichter Samuel Coster uitroepen „Verminder in ontfang en Res. St. Gen. 23 Dec. 1632. 2) Russdorff (15891640) was in 1616 rechter in den Paltz, daarna staatsraad en in 1619 bevorderd tot gezant. In diploma- tieken dienst gebleven, hield hij in den Haag verblijf.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 154