DE HUIZEN AAN DEN KNEUTERDIJK No. 22. 144 Na een gevolg geven er Onmiddellijk riep Elisabeth weder de hulp der Staten in, die spoedig eene commissie te zamen riepen, onder presidium van den Haarlemschen pensionaris Mr. Albrecht Ruyl, een der voormalige Loevesteinsche gevangenen. Als taak was aan die commissie opgedragen om naar de gegrondheid der verschillende vorderingen een onder zoek in te stellen. Bij het opmaken der lijst bleken er niet minder dan 164 belanghebbenden te zijn en het totaal cijfer der pretensies f 935.000. Pogingen om tot een financieel vergelijk te geraken leden schipbreuk, met dat gevolg dat de ex-Koningin van haar reisplan moest afzien en haar vertrek tot gelegener tijd uitstelde. Hoezeer zulks de trotsche Koningsdochter moest grieven, is begrijpelijk. In arren moede betrok zij weder haar paleis. Om in den eersten nood te voorzien deden de Staten te haren behoeve weder een beroep op de schatkist en legden haar voor „keucken en onderhoudt” een sommetje van f 1000 maandelijks toe. Deze toelage bleef zij ge nieten tot aan de restauratie van 8 Mei 1660, waarbij aan haar neef Karei de Engelsche kroon werd aange boden en deze gebeurtenis aan haar benarden toestand een einde maakte. veertigjarig verblijf hier te lande kon zij thans aan de vroeger gedane uitnoodiging. Zij verlangde er nu sterk naar om haar geboortegrond weder te betreden, ofschoon de nieuwe heerscher niet zoo bijzonder op de komst van zijn tante gesteld scheen. Met de belofte om, zoodra zij in Engeland zou zijn aangekomen, hare schulden te zullen af betalen, maakte zij de noodige schikkingen voor haar vertrek. De meest dringende crediteuren waren te voren reeds tevreden gesteld, doordat de winterkoningin in het laatst van 1660 de noodige fondsen, uitmakende haar achterstallige

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 156