145 DE HUIZEN AAN DEN KNEUTERDIJK No. 22. 10 jaargelden ad f 240.000 uit Engeland had ontvangen. Vóór haar afreis nam zij overal hartelijk afscheid. Zoo wel de leden der Algemeene als die der Hollandsche Staten brachten haar afscheidsbezoeken, welk voorbeeld door de magistratuur en allerlei hooge Haagsche en andere autoriteiten werd gevolgd. Met twee oorlogs schepen ging zij te Hellevoetsluis met haar gevolg onder zeil en kwam op 26 Mei 1661 te Gravesend aan. Voor- loopig nam zij te Londen intrek ten huize van den ambassadeur Lord Craven in Drurylane, wien de restauratie weder in het volle bezit zijner goederen had gesteld. Later betrok zij het bekende Leicesterhouse. Karel II had haar een vast jaargeld van 120.000 verzekerd. Met haar gevoelig en impressionabel karakter trok zij zich de betrekkelijke koelheid waarmede zij aan het Engelsche Hof ontvangen werd, zeer aan. Niet lang duurde het of zij begon te kwijnen, de ziekte nam toe en de geneesheeren constateerden pleuris, waarbij later een ernstige longaandoening kwam. Haar leven spoedde ten einde, reeds op 23 Februari 1662 overleed zij nog onverwacht. Haar graf bevindt zich in Westminster Abbey, alwaar haar stoffelijk overschot op den 26en dier maand met groote statie bijgezet werd. Haar overlijden op 65-jarigen leeftijd ging zoowel in Engeland als hier te lande vrijwel onopgemerkt voorbijhet was slechts een incident in de reeks van gebeurtenissen. Geen harer tijdgenooten schijnt bij haar verscheiden haar ontegenzeggelijke bekwaamheden, allen daarentegen haar feilen, in het licht te hebben gesteld. Weinig vorstinnen zijn dan ook in de verschillende tijdperken haars levens meer verschillend beoordeeld dan Elisabeth Stuart.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 157