DE HUIZEN AAN DEN KNEUTERDIJK No. 22. 149 Zie v. Zuiden, De Hoogduitsche Joden, p. 12, 21, 82. gemachtigden dier gemeente, die bij de scheiding van de Hoog-Duitsche en Portugeesche begraafplaatsen optrad. Bij de in 1701 tusschen deze beide naties be staande geschillen werd hij met Moyses de Pinto op 24 Juni v. d. j. door Burgemeesteren en Schepenen van den Haag als gecommitteerde aangewezen tot het „voor „sooveel mogelijk is minnelijke assioperen de differenten, „welke onder die van de Hoogduitsche Joodsche Natie „over saken hunne religie ende ceremoniën betreffende „souden mogen komen te ontstaan.” Aan hem werd opgedragen een reglement voor de Hoogduitsche Natie te ontwerpen, 'j Nog op 6 October 1713 kreeg Emanuel Levi Duarte vergunning om op den noordoosthoek van zijn huis voor het uitstek twee palen te plaatsen. Voor het einde van het jaar schijnt het echtpaar Duarte kort na elkander te zijn overleden, daar op 28 Juni 1714 door de voogden van de minderjarige erfgenamen het westwaarts gelegen huis weder getransporteerd werd aan den extraordinaris envoyé van den hertog van Mecklenburg, Christoffel Willem van der Sande gehuwd met Henriette Johanna Munter. De koopsom bedroeg f7500 in contanten en een rentebrief van ƒ15000. De steden, die regelmatig in de Staten van Holland vertegenwoordigd waren, hadden, maar gelang van hunne meer of mindere belangrijkheid, hetzij afzonderlijk, hetzij in vereeniging met andere, een huis of hotel in den Haag, ten behoeve van het verblijf hunner afgevaar digden. Het werd óf door hen gehuurd óf het was eigendom der steden. Zoo hadden vijf stemhebbende steden, t.w.Hoorn, Edam, Monnikendam, Medemblik en Purmerend, oor-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 162