DE HUIZEN AAN DEN KNEUTERDIJK No. 22. 152 J) Not. 14 Sept. 1753. van de Staten f 2400 als de verhuiskosten kregen zij vergoed. Bij resolutie der Staten van 27 Juni 1747 werd bepaald dat ten koste van het gemeene land de Vijf Steden van een ander bekwaam logement zouden worden voorzien. Als definitieve vergaderplaats hunner Gedeputeerden werd daarop te hunnen behoeve, onderscheidenlijk bij acten van 13 en 16 Mei 1748 aangekocht de vroegere woning van Van der Myle, die, zooals we boven zagen, in tweeën was gedeeld en wel: de westwaarts gelegen woning van de achterkleinkinderen van Duarte voor ƒ26.400 en de andere van Vrouwe Henriette Johanna Munter, weduwe van Van de Sande voor ƒ32.500. Deze twee perceelen werden weder tot één gebouw ingericht, waarvan Hoorn voor 2/G eigenaar was en de overige steden voor Vs gedeelte deelgerechtigd waren. Het bleek intusschen, dat de aangekochte panden in den toestand, zooals zij waren, niet voor het beoogde doel konden worden aangewend, tenzij er aanmerkelijke kosten aan werden besteed. Zoo moest de geheele fundeering van den voorgevel, destijds bekroond door een fraai geprofileerde kroonlijst met gebeeldhouwd tympanum, worden vernieuwd, verder eischten verschillende onder deden van muren door zwam verteerd staat. Ten behoeve door de Staten een gesteld: de herstellingen vielen echter niet mede, zij bedroegen in totaal 25.609.11 st. 4 p. De Vijf Steden vroegen de meerder betaalde kosten terug, maar kregen nul op het rekestZooals we boven het gebouw onmiddellijke voorziening; de bleken bouwvallig, het houtwerk hier en daar en vergaan, het dak in slechten van de vernieuwingskosten werd bedrag van ƒ20.000 beschikbaar

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 165