DE HUIZEN AAN DEN KNEUTERDIJK No. 22. 157 de onderscheiden afgevaardigden in het daarvan opge maakte reglement uitvoerig omschreven, waarbij de gren zen van hun koninkrijk angstvallig afgebakend waren. Niemand mocht er geherbergd worden dan met voor afgaande bewilliging van de Hoornsche heeren, die als vertegenwoordigers van de voornaamste der Vijf Steden de lakens uitdeelden. Maar als zij in den Haag waren, was het Logement alleen voor de genoodigden toegankelijk. Al delibereerende en gastreerende kwamen echter de Staatsbelangen in de tweede plaats. Bij de uiterst wijd- loopige wijze van behandeling der zaken immers moest bij afwijkende meenig aan de Vroedschap der Stad, per bode, nadere instructies gevraagd worden werd per saldo veel gediscussieerd maar weinig afgedaan. Hoofd zaak was dat de Heeren uyt de respective Steden in „Haar Ho: Mo: Vergadering gecommitteert, of in den „Raad van State, Generaliteits of Provinciale Reken kamer sessie hebbende” in die Colleges de eer en het aanzien van de Stad hooghielden en voor de handhaving harer voorrechten en privilegies pal stonden. Trouwens de Gedeputeerden waren niet gewoon zich te overhaasten. Zegt het rijmpje van die dagen niet zoo terecht „Maandags nog niet present „Dinsdags in het Logement „Woensdags absent” Zoo bleef het hotel tot 1795 bij de Vijf stemhebbende Steden in gebruik, van toen af onderging het verschil lende lotswisselingen. De Hoogmogende Republiek der Vereenigde Neder landen, meer en meer in aanzien gedaald, had in dat jaar een roemloos einde gevonden. Met behulp der Fransche bajonetten had de partij der patriotten over die der prinsgezinden getriomfeerd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 171