n DE HUIZEN AAN DEN KNEUTERDIJK No. 22. 158 Kort na den intocht der Franschen werd de Verga dering der Hollandsche Staten ontbonden, de laatste vergadering was op 17 Januari 1795, één dag voor het vertrek van Willem V, te ’s Gravenhage gehouden. In haar plaats traden op 26 Januari d. a. v. de pro- visioneele representanten van het Volk van Holland met Pieter Paulus als Voorzitter en Hahn als Secretaris. Ook in de overige gewesten werden de vroegere Staten op gelijke wijze door een provisioneele volksvertegenwoor diging vervangen. Slechts de Algemeene Staten, nu uit afgevaardigden der nieuwe provinciale besturen samen gesteld, werden voorloopig in stand gehouden. Een democratische constitutie werd aan het Bataafsche volk gegeven. Alle macht werd voortaan uitgeoefend door het volk. De exploiten van het bewind, dat uit de revolutie was opgekomen, poogden den triomf dier revo lutie op alle manieren vooral in het staatkundige vast te leggen. De politieke eenheid werd ten slotte door de afkondiging der nieuwe grondwet bezegeld. De regenten waren nu niet meer Hoog- of Edel Mo gende heeren, zij waren burgers geworden. Als vergader plaats van Gedeputeerden had het Logement van de Vijf Steden van ’t gewezen Noorderquartier weinig reden meer van bestaande vertrekken zouden niet meer weergalmen van de festijnen, de eetzaal bleef gesloten, de statiekoetsen der heeren rolden niet meer over den Kneuterdijk, hun uiterlijke praal was voorbijgegaan. Nog eenmaal zouden de Heeren der Vijf Steden ter dagvaart gaan, maar thans om te delibereeren over de liquidatie en om den inboedel te inventariseerenwant men moest gaan bezuinigen en nog eens bezuinigen. In afwachting van de aan het gebouw te geven be stemming werd op 6 Juli 1796 door het Comité van Financiën uit de Municipaliteit van Hoorn de loodgieter

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 172