DE HUIZEN AAN DEN KNEUTERDIJK No. 22. 161 opdracht verleend om onderscheidene groote panden aan te koopen ten dienste der „Ministeriën en depar tementen van het gouvernement in de residentie”. Hiermede brak voor de grootere huizen een betere tijd aan. Niet lang duurde het of men liet ook op het zeer gunstig gelegen huis op den Kneuterdijk het oog vallen, met de bedoeling er een der openbare takken van staats dienst in onder te brengen. Men heeft er een oogenblik aan gedacht om Marine in het Logement der Vijf Steden te huisvesten, maar uit hoofde van den ruïneuzen toe stand, waarin het door het verblijf der militairen ver keerde, moest van dit voornemen afgezien worden. Op 5 Augustus d.a.v. waren de onderhandelingen door Duijfhuis namens den Lande gevoerd met den Hoornschen lasthebber Thimon Velius Baert, zoover gevorderd dat een voorloopig koopcontract kon wor den opgemaakt. Baert vroeg aanvankelijk f 30.000 terwijl Duijfhuis ƒ28.000 bood, waarvan 14.000 in contante penningen en de wederhelft te kwijten uit de verpondingsgelden door Hoorn te ontvangen. Na eenig tegenpruttelen werd op die voorwaarde welke dezelfde regeling inhield als bij den koop van het voor malige logement van Gouda de koop gesloten en kwam de definitieve overdracht aan den Staat bij acte van 8 September 1806 tot stand. Als lasthebber van den Raad van Hoorn, mede namens de steden Edam, Monnikendam, Medemblik en Purmerend trad nu op G. Reijtenbach. Ook van verschillende stallen in de Kloosterkerkstraat volgde de aankoop met bedoeling om die te amoveeren en er een nieuw gebouw voor financiën op te richten. Niet minder dan veertien perceelen werden voor dit doel in den loop der jaren 1806 en 1807 door den

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 175