f 1200. DE HUIZEN AAN DEN KNEUTERDIJK No. 22. 162 stal Pieter van Oyen, een Mr. Casper Clotterbooke, Holland, twee stallen en Het voorste gedeelte van het smalle Nachtegaalspad droeg den naam van Kloosterkerkstraat. Bezijden de Kloosterkerk bevond zich een overbouwde poort, de vroegere Kloosterpoort. De fundamenten dezer toegangspoort naar het Klooster zijn in 1890 bij het maken van rioleeringswerken nog aan den dag gebracht. Staat in eigendom verkregen. Achtereenvolgens volgde de aankoop van de volgende stallen: Acte October 1806 van Ds. Benjamin Frieswijk, een stal met koetshuis voor f 1800. Acte 6 October 1806 van Eva Maria Adriana Buijs, Wed. Mr. Anthony Martini, pensionaris van Brielle, een stal en koetshuis voor Acte 6 October 1806 van J Secretaris van de Staten van koetshuizen voor f 2415. Acte 6 October 1806 van en koetshuis voor f 600. Acte 6 October 1806 van stal en koetshuis voor f 1500. Nog werd Mr. Evert Temminck „commissaris ter „administratie der Nationale Domeinen, herkomstig van „den Vorst van Nassau, belast zijnde met den verderen „aankoop en het toezicht op de voor het Rijk benoo- „digde lokalen ten behoeve van het (nieuw te stichten) „departement van Financiën” in Juni 1807 gequalificeerd tot den aankoop van het huis en erf genaamd „de „Poorte”aan de Westzijde der Kloosterkerkstraat, hetwelk hij bij acte van 8 Juli 1807 voor ƒ1200 van Leendert van Beest, gehuwd met Barbara Frisse ver kreeg. Op het westelijk gedeelte van het terrein bevond zich vroeger een stal met wagenhuis, later geamoveerd, waarna op die plek een ijskelder werd gemaakt. Ein delijk kocht Temminck nog, ter vergrooting van het terrein, van Jacob Unico, graaf van Wassenaer tot Adam Frauenfelder, een

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 176