DE HUIZEN AAN DEN KNEUTERDIJK No. 22. 163 Wassenaer, bij acte van 19 van Zomermaand 1809 een gedeelte van diens tuin voor 300. Op de plek der aangekochte stallen, die afgebroken werden, deed men nieuwe muren verrijzen om een afzonderlijk gebouw te stichten. Wij zagen reeds, dat in 1806 op last van Koning Lodewijk het Binnenhof ontruimd moest worden voor huisvesting van zijn hofstoet. Bij die gelegenheid was noodig, dat tot verplaatsing van de daar geborgen archie ven werd overgegaan, waartoe het departementale be stuur van Holland bij besluit van 31 Juli 1806 eene Commissie instelde, die tot taak had om voor het groot aantal stukken naar geschikte bewaarplaatsen uit te zien en die zich ook met de overbrenging en rangschikking er van zou belasten. Voorloopig werden in Augustus van dat jaar de stukken rakende de Staten van Holland, die van het Departementale Bestuur van Holland en later die van het landdrostambt van Maasland (dit laatste van 18071810) naar het Oude Hof in het Noordeinde overgebracht. Bij de krachtens besluit van 21 Februari in 1811 bevolen inrichting van dit gebouw tot Keizerlijk Gerechtshof vond een gedeelte der papieren meer op het binnenlandsch bestuur betrekking hebbende, in het ge bouw der prefectuur, thans Kon. Bibliotheek, plaatsing, terwijl het oudere gedeelte, w.o. de registers der kantoren en gemeentelandsmiddelen en van den ontvanger- generaal van Holland en Westfriesland met inbegrip van de bescheiden afkomstig van den Hoogen krijgsraad en der gesupprimeerde militaire vierscharen in het voor malige Logement der Vijf Steden gedeponeerd werden. Ook het Domeinarchief was daar reeds geborgen. Ge lukkig ontsnapten deze archivalia aan het gevaar om naar Frankrijk te worden gezonden. Wel was bij Keizer lijk decreet van 21 Maart 1812 een groot gebouwen-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 177