JOANNES VOLLENHOVE. INLEIDING. Dr. E. J. W. POSTHUMUS MEYJES. Een Haagsch dichter-predikant uit onze Gouden Eeuw DOOR Zeldzaam was de populariteit die in onze Gouden Eeuw Joannes Vollenhove genoot. Zijn tijdgenooten prezen hem als „den Haagschen Guldemond, van wiens lof de wijdberoemde predikstoel getuigen moest, den held die de zielen kneedde als was, die het Haagsche hof bekoorde en in triumph sleepte, aan de ketenen van wiens tong Nederland gekluisterd hing”. In hem bezat onze kerk een voorganger als weinigen in zijne dagen geëerd, tot aan het einde zijner meer dan vijftig jarige ambtsbediening door de buitengewone belang stelling zijner gemeente gedragen, en om zijn persoon en zijne gaven meermalen in classicale en provinciale vergaderingen met de leiding belast. In letterkundige kringen als man van beteekenis gewaardeerd, genoot hij de vriendschap van Vondel, Huygens, G. Brandt, Antonides van der Goes, Moonen en vele bekende dichters van zijn tijd, die als om strijd zijn lof bezongen en hem gaarne een plaats in hun midden inruimden. In alle kringen der Haagsche samenleving verkeerende, be kleedde hij met lof het ambt hem door God gegeven,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 17