DE HUIZEN AAN DEN KNEUTERDIJK No. 22. 166 De rijschool werd eveneens naar hier overgebracht, terwijl de gebouwen aan het Binnenhof, waaruit de meubels, spiegels, schoorsteenmantels en betimmeringen verwijderd werden, mede bestemd werden voor een instituut voor militaire kweekelingen, tevens met de bedoeling om de overbevolkte Amsterdamsche wees huizen te ontlasten van de verpleging van een groot aantal knapen. De vroegere kazerne der koninklijke garde in het Westeinde tusschen de Lorrestraat en het Slop van de drie boeren, bestaande uit een drietal groote panden, waaraan men ook gedacht had, was voor het beoogde doel niet geschikt bevonden. Bij de feestelijke opening der scholen, waren tegen woordig de gouverneur der Koninklijke Militaire scholen, maarschalk van Zuylen van Nyevelt, de com mandant en directeur dier schooi, kolonel van Sandick en de onder-directeur der opleidingsschool op het Bin nenhof, kapitein-ingenieur van der Wyck. Bij den afstand van Koning Lodewijk op 1 Juli 1810 maakten de gebouwen op het Binnenhof plaats voor militair hospitaal en werden zij door de militaire kweeke lingen ontruimd. Ook de gebouwen van Financiën wer den door de élèves verlaten. Geen wonder, dat de fraaie woning, na afloop van dit tijdelijke gebruik, mede door verregaande verwaar- loozing in een deplorabelen toestand verkeerde. In den Napoleontischen tijd toen in het huis conscriptie werd gehouden, was het reeds door de lotelingen en wellicht door de vrijheidbrengers zelf ernstig beschadigd ge worden. Als men de kamers binnentrad, zag men, dat in vele daarvan de planken vloeren waren stukgestampt, de fraai bewerkte paneelen geschonden, van de ven sters ontbraken de ruiten, overal openingen en scheuren, de trappen ingezonken en de balustrades vernield.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 180