DE HUIZEN AAN DEN KNEUTERDIJK No. 22. 170 Rebecque, vrijheer van Naaldwijk enz. die een commando in Spaanschen dienst bekleedde, de welkome gelegenheid om zich van de woning te ontdoen. Johan van Oldenbarnevelt, advocaat van den Lande, of zooals hij meer familiaar betiteld werd „den heer „Advocaat Barnevelt”, die in 1589 bij acten, onderschei denlijk van 29 April en 2 Juni twee vervallen huizen in de Spuistraat had gekocht en voor zich ter bewoning laten inrichten, werd na langdurige onderhandelingen eigenaar van het Hof te Naeltwyk. Het werd hem bij acte van 13 Juli 1610 door Mr. Jacob Boom, in diens kwaliteit van gemachtigde van Aremberg, voor den civielen prijs van 11000 overgedragen. Ook uit dezen aankoop kan eenigermate worden vastgesteld welk een goed financier de advocaat was Wij zagen zooeven dat deze tot dusver in de Spui straat had gewoond, en wel op de plek waar eens de aanzienlijke huizinge van Reinoud van Brederode, heer van Vianen enz. had gestaan en waar later Frank van Borselen, graaf van Oostervant, bekend door zijn geheim huwelijk met Jacoba van Beieren, verblijf had gehouden. Beide perceelen, want het waren er twee, lagen besloten tusschen Spui- en Gortstraten en het Achterom en waren Resol. 9 April 1611. Is verstaen dat de Heer van Oldenbarne velt advocaet van het ghemeene Landt als koper geworden van het huys van Arenberge alhier in den Hage met alle actie en recht van dien, voor de huyre van hetselve huys sal worden betaelt over de bewooninge van deselve by den heere Russy, ambassadeur van de Koninklycke Majesteyt van Vrankryck gedaen van den jare van den negenden April 1609, dage van den besluyte van den Trèves ingaende, tot in Augusto 1610, wesende twee jaren ende drie maenden, dat denselven Heere Ambassadeur daeruyt is vertrocken ende gegaen in het huys van Cabaunaer advenant van de huyre van denselven huyse van Cabau belooft, wesende acht honderd ponden van 40 gr. s jaers.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 184