174 DE HUIZEN AAN DEN KNEUTERDIJK No. 22. Jacob Cats, „Houwelyk, dat is De gansche gelegenheyt des Echten Staets. Tot Middelburgh, Jan Pieters van de Venne” 1625. hebben gemaakt voor stijllooze kolommen. Alleen de uitvoerige minutieuse titelplaat der oorspronkelijke 4° uitgave van Cats (Ao. 1625) geeft de Barneveltsche woning in volle schoonheid. Vóór het huis een door- loopend hek, aansluitend aan het portiek en verderop naar den hoek der Kloosterkerkstraat eindigende bij een in den tuin staand koepeltje. Deze tuin zou later bebouwd worden. Omstreeks dien tijd stond de groote staatsman op het toppunt van zijn macht. Ver over de grenzen van het gemeenebest was zijn naam bekend geraakt. De wapenstilstand van 1609, waarvoor hij met de mach tigste potentaten van zijn tijd onderhandelde, had zijn politiek beleid en weergalooze handigheid in het staat kundige Europa van die dagen doen uitschijnen. Hooren wij Motley, waar deze zegt: „Schoon betrekkelijk van „nederige afkomst, en geringen stand, zou Oldenbar- „nevelt mettertijd meer wezenlijke macht in den Staat „uitoefenen dan Koning Hendrik of Prins Maurits.” Om de onloochenbare verdiensten van dezen man, die ongetwijfeld tot een der merkwaardigste figuren in het staatkundige leven der Geuniëerde Provinciën mag gerekend worden, naar eisch te schetsen, is een taak, die onze krachten verre te boven gaat en wij zullen ons daaraan ook niet wagen. Wel is waar kan zulks heden ten dage, nu de blik niet zoo zeer door politieken hartstocht is verduisterd en zijn leven en daden het eigendom der onpartijdige historie geworden zijn, on eindig beter geschieden, dan in de periode van zijn macht of kort na zijn ineenstorting. Nu ons veel betere bronnenpublicaties ten dienste staan, worden de ge-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 188