8 JOANNES VOLLENHOVE. en wist door zijn omgang als herder en leeraar in zijne gemeente aller achting te verwerven. Bij hartelijke in stemming met de belijdenis der kerk, die hij met toe wijding diende, was hij in heel zijn optreden een man des vredes, zijne gemeente weidende „met de staven liefelijkheid en samenbinders”, door zijne ambtgenooten met sympathie bejegend, een waar sieraad van zijn stand, als een andere Johannes, „de discipel dien Jezus liefhad”. Krachtig was het nationaal gevoel dat hem bezielde en groot zijne gehechtheid aan het Huis van Oranje, met name aan den hoog door hem vereerden Prins Willem III en zijne gemalin, wier leven en daden door hem op treffende wijze bezongen werden. „Vollenhove is wat erg in het vergeetboek geraakt. Wij hebben in deze Vondel’s eer te herstellen, die in hem een dichter van beteekenis zag”. Dat deze uitspraak van een onzer tijdgenooten niet op zichzelf staat, be wijst wel de meerdere waardeering, die Vollenhove in de laatste jaren ondervonden heeft, waar ook schrijvers als Kalff, te Winkel e. a. in hunne studiën over de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde mede aan den arbeid van dezen Haagschen dichter-predikant hun aandacht gewijd hebben, terwijl ook in menige bloem lezing gedichten van zijn hand zijn opgenomen. In het Klassiek Letterkundig Pantheon 2) gaf Ds. A. L. Lestur- geon eene „Bloemlezing uit de gedichten van Johannes Vollenhove, voorafgegaan van eene levensschets van den O.a- door G. Penon, in Nederlandsche Dicht- en Prozawerken. Bloemlezing bij de Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, door W. J. A. Jonckbloet. Groningen, 1888, IV, blz. 358380, en in onze eeuw door A. T. A. Heyting, Het Boek der Sonnetten, Neder landsche Sonnetten van de zestiende eeuw tot Jacques Perk, 's-Graven- hage, 1911, blz. 260—270. „De hier opgenomen klinkdichten”, zegt hij, „zijn keurig van dictie en verdienen hun plaats”, blz. 29. 2) Schiedam, 1866.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 18