DE HUIZEN AAN DEN KNEUTERDIJK No. 22. 175 beurtenissen van die dagen, als zij onder hedendaagsch licht gezien worden, vaak volkomen helder. Wij moeten daarbij niet voorbijzien dat wij vier eeuwen later leven en er thans geheel andere maatschappelijke, geestelijke en zedelijke verhoudingen gelden dan in de 17e eeuw. En toch zal het een uiterst moeilijke taak blijven, om met terzijdestelling van eigen meening en opvatting, zonder zich door vaak overdreven lofzangen van blinde vereerders, of door de talrijke, veelal ongecontroleerde aantijgingen zijner tegenstanders, te laten intimideeren, een volkomen onbevangen oordeel uit te spreken. Ten deze kunnen wij volstaan naar zijn talrijke biografen te verwijzen. Met name Motley heeft zijn persoon aan den belangstellenden lezer duidelijk voor oogen gesteld. Op dit bij herhaling reeds betreden terrein zijn boven dien nieuwe vondsten voor Oldenbarnevelt’s geschiedenis betrekkelijk zeldzaam en waar de nog versch in het geheugen liggende herdenkingsdagen een aansporing zijn geweest om nog meer licht te geven en nog meer werken te publiceeren, geef ik liever in korte trekken het belangrijkste van wat er in de volgende tijden met zijne woning plaats greep. De weduwe en kinderen bleven na Oldenbarnevelt’s gewelddadigen dood in troosteloozen jammer achter. De val was dan ook wel groot. Somber en in zich zelf gekeerd, schenen zij hun vertrouwen in ’t eigen gestarnte door den vreeselijken dood van hun vereerden man en vader te hebben verloren. Door de verbeurd verklaring hunner goederen werden zij van huis en hof verdreven. De weduwe betrok met haar zoon Stouten- burg diens huizinge bij Amersfoort alwaar zij in stille afzondering haar dagen sleet. Later vestigde zij zich in de Raamstraat, ter plaatse waar zich nu de Nuts- apotheek bevindt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 190