I 1 DE HUIZEN AAN DEN KNEUTERDIJK No. 22. 178 i het Hof van Holland de i Boheme voor de lokaal werd inge- x) De Staten kregen 14 July 1662 van mededeeling, dat in het huis van de Koningin van uitoefening van den Roomschen Eeredienst een I richt, „zeer spatieus om kerkgewijs verwulfd te worden”, zulks in weerwil van de strenge plakaten tegen dien godsdienst uitgevaardigd. De Staten waren zoo verstandig om den machtigen Gezant niet te ontstemmen en deden een oog dicht. De weduwe van Van der Mijle, Maria van Olden- barnevelt, die zich het gebouw, waarin haar vader gewoond had, bij het overlijden van haar echtgenoot, na de ontruiming door de Koningin van Boheme, toe gewezen zag, verhuurde het bij wijlen aan vreemde gezanten. Meestal hielden de opvolgende Fransche Ambassadeurs er verblijf o.a. Claude de Mesmes, graaf d’Avaux, die in 1643 naar Holland werd gezonden om voorloopige besprekingen te voeren, welke vijf jaar later tot den Munsterschen Vrede zouden leiden. In 1662 kwam er de bekende graaf d’Estrades in te wonen Volgens den Europeeschen Mercurius diende het hotel met Reynout van Brederode, Cornelis van der Myle en Theophilus van Cats, werd nu overeengekomen dat aan de dochter en kleinkinderen van wijlen Oldenbarne- velt, zou worden toebedeeld de eene helft der nalaten schap, volgens taxatie van de „Camere van Reeckeninge”, vastgesteld op 92152 pond. De comparanten verbonden zich daarbij binnen een maand of zes weken aan H. E. M. in contante penningen te zullen fourneeren een bedrag van 20.000 pond, „zullende het land van Holland af houden 40000 gelycke ponden” en voor wat betrof de nog resteerende 32152 ponden zouden deze op interest tegen den penning 16 blijven loopen. Tegen de grijpvogels van het Gemeenebest bleek het kwaad vechten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 193