I DE HUIZEN AAN DEN KNEUTERDIJK No. 22. 179 1 het huis bij vererving 1 Jan de Witt had, voor hij zich de bekende woning op den Kneuterdijk aan den hoek van het Hartogstraatje koos, het oog laten vallen op het huis van Van der Mijle. De bewindhebbers der Amsterdamsche Kamer boden hem daarop het huis van Olden- barnevelt aan. De Witt wilde echter, op zijn eigenaardig hoekige manier, aan niemand eenige verplichting hebben en sloeg het aanbod af. 2) Wigbold van der Does, heer van beide Noordwijken, van Lan- gevelt, Offhem en van Middelharnis, hoogbaljuw en dijkgraaf van Rijnland, in 1702 beschreven in de Ridderschap en Edelen van Hol land, deswege gecommitteerde in de Staten-Generaal, lid van het College van Gecommitteerde Raden, van 1720—1724 luitenant-hout- vester van Holland, overleden 24 April 1725, gehuwd met Wilhel mina Henriette van Reede, Vrouwe van Noordwijk, van de Lieren St. Anthonispolder. Doordat Clara Elisabeth van der Mijle op 23 Februari 1676 met Frederik baron van Reede heer van de Lier huwde was het huis bij vererving aan de van Reedes gekomen. gedurende de vredesonderhandelingen op het huis te Rijswijk in 1697 aan den Oostenrijkschen gezant von Strattmann tot woonplaats. Te voren was het met het aangrenzende huis van Van der Mijle tijdelijk in gebruik genomen door de Algemeene Oost-Indische Maatschappij der Vereenigde Nederlanden om als verblijf te dienen van hare bewind- hebberen en tot het houden van vergaderingen der halve zeventienen In 1690 kocht zij het groote pand van Coenraad van Beuningen op het Bleyenburg, waar heen zij haar zetel overbracht. De woning werd nu als vroeger aan verschillende gezanten verhuurd o.a. aan den Rus baron von Heems. Wigbold van der Does 2) die het huis van zijne moeder had geërfd, achtte het geraden, met het oog op den bouwvalligen toestand waarin het slecht onderhouden perceel verkeerde, zich daarvan te ontdoen en verkocht het bij acte van 3 Mei 1713 voor Schepenen van den Haag aan den agent van de Staten-Generaal Carel Rosen- boom, als lasthebber van Catharina, gravin douairière

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 194