DE HUIZEN AAN DEN KNEUTERDIJK No. 22. 184 genoodigden bewoog der kamers stonden dames gespeeld. Een dichte drom van zich in hare vertrekken. In een speeltafeltjes voor bassette, waar dames en heeren uit de allereerste kringen vrij aanzienlijke bedragen wonnen en verloren. Een ander vertrek was voor muziekzaaltje, een derde voor de opvoering van tooneelstukjes inge richt. Hare gasten werden onthaald op lustige drink gelagen en fijne soupers. De geheele uitgaande wereld van die dagen gaf elkander rendez-vous bij de nog immer schoone vrouw. Bij het leven van haren royalen echtgenoot, die op 4 Januari 1712 te Frankfurt a/Main was overleden, had zij steeds weelderig geleefd, zonder haar ouderen man nu al te getrouw geweest te zijn. Thans was zij in haar inkomsten meer beperkt. Het schijnt echter, dat de bedroefde weduwe zich wel wist te troosten. Met zorg wist zij haar minnaars en beschermers te kiezen, als de een haar niet rijkelijk genoeg beloonde, voegde zij hem na korten tijd een tweeden schatmeester toe. De voornaamste personen uit de wereld waarin men zich niet verveelt, achtten het een voorrecht in hare salons te worden toegelaten. Haar geluk in het spel stelde haar tevens in staat om op vrij grooten voet te levenzij exploiteerde haar nieuwe stadgenooten zooals zij dit te Berlijn gedaan had. In den Haag moest zij wel een vruchtbaar operatieveld opdoen. Toch lag, zooals wij reeds zagen, de kern dieper, de gravin was een zeer ambitieuse intrigante, die voortref felijk haar rol speelde. De voornaamste medestander bij haar nobel metier was generaal, later maarschalk, graaf von Grumkow. Maar met dit al, de mensch wordt gaandeweg ouder, zelfs courtisanes blijven niet eeuwig jong de herfst van haar leven begon zich aan te kondigen op allerlei

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 199