DE HUIZEN AAN DEN KNEUTERDIJK No. 22. 185 onaangename wijzen. Ook onze gravin moest het smartelijke van die natuurwet ondervinden. De warmte en het licht verminderden. Het gevolg bleef niet uit, ook de inkomsten vloeiden nu niet meer zoo ruim als voorheen, zoodat men tot buitengewone middelen den toevlucht moest nemen. Haar goederen werden bezwaard; blijkens acte van hypothecair verband van 3 October 1728 gaf Maria Timmers, Vrouwe van Waalwijck, douairière van den president de Leu de Wilhem 2000 carolusguldens op haar woning en later nog eens f 8000. Verder moest bij goede vrienden hier en daar een leening worden geslotentotdat de laatste penning ten slotte was opgeteerd en „Frau Sorge” voor de deur stond. Meer dan zij wel gewenscht zal hebben, kwam zij met joodsche geldschieters in aan raking, want nauwelijks was haar glans eenigszins aan 't tanen, of daar kwamen de leveranciers opzetten. Al dat fraais was gedeeltelijk op crediet gekocht en de betaling verschoven; gevolg dat zij herhaaldelijk in rechten werd aangesproken. En zij, die nooit gebrek aan geld gekend had, was nu genoodzaakt alleen het hoofd te bieden aan de schuldeischers, die haar bestormden. Daar het huis door de roekelooze levenswijze en het grove spel der bewoonster in handen van de joden dreigde te vallen, vertrok zij in 1732 eensklaps naar Parijs, alwaar zij, naar verluidt, in den laatsten tijd van chantage leefde om eindelijk haar emotievol bestaan in 1734 te eindigen. Na haar dood werd de gemelde bezitting bij acte van 3 November van dat jaar voor Schepenen van den Haag door L. P. Creutzer, als lasthebber van hare erf genamen „het huis, erf, tuin, stallingen en koetshuizen „aan de noordzijde van den Kneuterdijk, met een vrijen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 200