DE HUIZEN AAN DEN KNEUTERDIJK No. 22. 188 vergunning 7 November 1710. Acte van om de drie aan den oostkant staande uitstekken van zijn huis aan de Kloosterkerkstraat tot aan het dak te doen optrekken. Bij die gelegenheid werden de bijbe- hoorende stallen verbouwd. In 1710 liet hij de door een muur afgesloten open ruimte aan het Voorhout volbouwen en bij het hoekhuis aantrekken, waardoor de zonder eenige versiering opgetrokken woning een frontbreedte van zes ramen aan den voorkant verkreeg. De hoofdingang kwam nu in het Voorhoutterwijl in de Kloosterkerkstraat een nieuwe woning met stal- gebouwen en koetshuis werd gezet. Bij zijn overlijden legateerde Cloeck, die een zijner eigendommen aan den ambassadeur van „Zijne Czaarsche Majesteit” prins Kurakin verhuurd had, het huis in het Voorhout met stallingen en koetshuizen en met inbegrip der meubelen en schilderijen aan zijn stiefbroeder Mr. Willem Hen drik Hop, die het in 1729 betrok. Bij de scheiding van den boedel van zijn weduwe Wilhelmina Antoinette Bise, werden, blijkens acte van 22 Maart 1774, de beide perceelen aan haar dochter Henrietta Antoinetta, gehuwd met Mr. Thiman Boeij, griffier en secretaris van het Hof van Holland toebedeeld. Korten tijd (1785) woonde er de vroegere pensionaris van Delft Mr. Jacob Bisdom, de latere ontvanger-generaal der Unie. De stal in de Kloosterkerkstraat verhuurden de executeurs der weduwe Boeij voor ƒ200 (acte Januari 1799) aan den ontvanger der gemeene middelen Mr. Corn, van Beresteyn en het hoekhuis, bij acte van 24 Januari van dat jaar voor ƒ1200 aan den kazernemeester A. van Bijsterveld, om te dienen „tot incaserneering der holland- „sche troepen in dienst der Bataafsche republiek.” Op 13 Mei 1799 werd een mislukte poging gedaan om

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 203