DE HUIZEN AAN DEN KNEUTERDIJK No. 22. 191 Wij eindigen onze zwakke poging om in enkele omtrekken de geschiedenis van de overbekende huizen op den Kneuterdijk te schetsen. Een der bewoners blijft in weerwil van zijn tragisch uiteinde in de landsge schiedenis met eere bekend; immers heeft hij zich zelf wel het schoonste monument gesticht dat hem ooit kon worden gewijdhet monument van zijn veelomvattenden arbeid. Ons volk, gewoonlijk zoo karig in de openbare hul diging onzer groote mannen uit het verleden, is reeds vroegtijdig tot het besef gekomen dat, althans de nage dachtenis van Oldenbarnevelt, behoorde te worden ver levendigd. Reeds in October 1795 was in de Nationale Vergadering het denkbeeld ter sprake gebracht om ’s mans groote gaven door de oprichting van een beeld te herdenken. Koning Willem I gaf kort na de aan vaarding der regeering uitvoering aan dit plan en deed in duurzaam metaal op een der pleinen te Brussel te van den gevel, een som van ƒ69.000 bijgedragen of pro rato zooveel minder als de kosten bij openbare aanbesteding mochten blijven onder de ƒ102.000. De verbouwingskosten bedroegen evenwel in totaal ƒ107.318.23. Nog werd bij acte van 18 April 1884 van de ge meente aangekocht een perceel bouwterrein, afkomstig van den paleistuin van den Prins van Oranje en den vrijvallenden grond van de geamoveerde Gothische galerij c.a. aan de noordoostzijde der Paleisstraat, groot 543 c.A., tegen een jaarlijksche grondrente van ƒ950.25. Deze strook werd door een ijzeren hek van de straat afgescheiden en eenig plantsoen op den grond aange legd. Hiermede werd tevens een uitgang in de Paleis straat verkregen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 206