DEN HAAG IN NOORD-HOLLAND DOOR MR. C. BAKE. in staatkundigen en ook geen pro- dat als Huygens in dat buitengoed ge- van dit onderwerp Men zie ook W i t k a m p s Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland, bij Noord-Holland. 13 De meeste Hagenaars zullen, naar ik vermoed, niet weten al is het voor de beoefenaars van de geschie denis een bekend feit dat Den Haag vroeger in Noord-Holland lag. Nu moet ik er bijvoegen, dat vóór de Grondwetsherziening van 1840 er zin geen provincie Noord-Holland, vincie Zuid-Holland bestond, en Hofwijck (reg. 33) de plaats voor kozen, aanwijst, als liggende in Noord-Holland, hij daar mede alleen aan een landstreek denkt in aardrijkskun digen zin. Voor eene uitvoerige behandeling ontbreekt hier de plaatsruimte. Mag ik echter een tweetal plaatsen aanhalen, die de juistheid van Huygens aanwijzing staven 1°. Ludolf Smids, Schatkamer der Nederlandsse Oudheden (1711) blz. 143: „Holland was eertijds naauwer bepaald; het beste „daar af synde de Dortsse Waart. Immers, Noord

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 208