- DEN HAAG IN NOORD-HOLLAND. 194 L „Holland heette toen, daar sich heden Schieland, Delf" „land en Rhynland vertoonen. Het tegenwoordige „Noord Holland noemde men toen West-Friesland. De „rentmeester van Noord Holland had binnen Delf syn „verblyf”. Ter verklaring van den bovengenoemden regel in Huygens Hofwijck heeft H. Vinckers J.Bzn. zich inder tijd in Noord en Zuid (XII blz. 205) op deze plaats beroepen. 2°. Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van alle Volkeren (1742), dl. IV, blz. 285 vg. „De Provincie, welke wy beschryven, is eertyds niet „op eenerlei wyze verdeeld geworden. De oudste ver- „deeling van het tegenwoordig Holland, welke men „gemeld vindt, scheidt de Provincie in vier deelen, „Noordholland, Zuidholland, 't Land van Voorn en „Kennemerland met Westvriesland. Onder Noordholland „werden de Heemraadschappen van Rynland, Delfland, „Schieland en Woerden, benevens de Steden Delft, „Leiden, Gouda, Rotterdam, Schiedam, Oudewater, „Woerden, den Haage en Vlaardingen begreepen. Onder „Zuidholland, begreep men de Steden Dordrecht, Gor- „nichem, Woudrichem, Schoonhoven, Geertruidenberg, „Heusden en Geervliet. In ’t Land van Voorn lagen „alleenlyk de Briel en Goeree Wat verder van „Kennemerland en Westvriesland’’ gezegd wordt, is voor den lezer van het Jaarboek van minder belang. Daarna laat de schrijver nog volgen „De Kerkelyke Verdeeling deezer Provincie betrekt alles „wat benoorden den Ryn legt, onder het Noordhol- „landsch, en alles wat bezuiden den Ryn gelegen is, „onder het Zuidhollandsch Sinode, zynde nogtans „Leiden met zyne onderhoorige Dorpen ook onder het „laatstgemelde Sinode behoorende”. Ten slotte zegt hij

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 209