I. VOLLENHOVE’S LEVEN, te Zwolle. I. Zijn jeugd I en verblijf te Vledder en In het Overijsselsche stadje Vollenhove, aan de Zui derzee gelegen, werd Joannes Vollenhove 2 Juni 1631 geboren. Zijn vader was Arnoldus Vollenhove, eerst advocaat daarna burgemeester in de stad zijner inwoning, gehuwd met Geertruy Alten, die aan een drietal zonen en vier dochters het leven schonk, zelve evenals haar echtgenoot uit een welgestelde familie gesproten. Hij was een man van ontwikkeling en beschaving, vriend en beoefenaar van dicht- en letterkunde, die zijn gezin in de vreeze des Heeren voorging en zich met zijne echtgenoote beijverde het tijdelijk en eeuwig heil zijner kinderen te behartigen. Hoe zwaar was de slag, toen de zorgzame moeder na kortstondige krankheid in de kracht harer jaren werd weggenomen, evenwel niet zonder een onuitwischbaren indruk in het hart ven allen die haar kenden na te laten, gelijk ook haar zoon Joannes haar in later jaren nog met weemoed gedacht Ik, die mijn moeder, die ’k oneindig eer Mij vroeg ontvallen, nau ontbeer. Is het wonder dat het vroegtijdig afsterven van deze Godvruchtige vrouw, gevoegd bij het op jeugdigen leeftijd ontslapen van verschillende andere leden van het huisgezin op Joannes Vollenhove in zijn jeugd een stempel van diepen ernst zette en hem reeds vroeg de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 20