I. EEN 18E-EEUWSCHE KRONIEK. Uittreksels uit „Observationes Tumultuariae” van Bijnkershoek en Pauw DOOR MR. A. S. DE BLÉCOURT. In het Tijdschrift voor Nederlandsche Rechtsgeschie denis, deel I, blz. 400 e.v., gaf prof. mr. E. M. Meyers een opstel, getiteld: Uitgegeven en onuitgegeven recht spraak van den Hoogen Raad en van het Hof van Holland, Zeeland en West friesland. Op blz. 412 e.v. deelt hij mee, hoe hij in bezit kreeg men zou ook kunnen zeggenvan den ondergang redde de belang rijkste verzameling rechtspraak, die „ooit door een raads heer in Holland is aangelegd, ja waarschijnlijk wel de meest merkwaardige van alle particuliere verzamelingen uit Europa’’, en wel die door Cornells van Bijn kershoek, „eerst lid en later president van den Hoogen Raad van Holland, Zeeland en Westfriesland, gedu rende zijn 40-jarig lidmaatschap van dat college is bijge houden”. Na doode van Bijnkershoek zette zijn schoonzoon W i 11 e m P a u w, als hij eerst lid en later president van het college, de aanteekeningen voort. Pauw was van 1740 tot 1787 raadsheer en president, zoodat de geheele collectie, 14 deelen van Bijnkers hoek en 10 van Pauw, een geregeld bijgehouden ver-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 211