EEN 18E-EEUWSCHE KRONIEK. 198 de excerpten. DEEL I. de namen te vinden! volgende excerpten het rechtskunige gedeelte ter zijde gelaten, tenzij het ook den niet-rechtskundige belang kan inboezemen; voorts zijn zooveel mogelijk de ware namen vermeld der personen, die naar ik vermoedde gemakkelijk, doch zooals bleek niet dan met veel moeite en enkele malen in het geheel niet waren te vinden 1). Wel bestaat er reden den heer Dr. W. Moll zeer dankbaar te zijn, die zich met het tijdroovend werk belastte om De Hooge Raad wordt in de nu aangeduid met de letters H. R. Het zal niet noodig zijn te betoogen, dat de geschie denis recht heeft op openbaarmaking van wat tot de geschiedenis behoort, zoodra de dramatis personae en hun kinderen en kleinkinderen zijn overleden. Even onkiesch als de publicatie in de 18e eeuw zou geweest zijn, even onverantwoordelijk zou het zijn deze rijke bron thans toegestopt te laten. De weetgierige lezer kan met behulp der registers op de Journalen-Huygens en van het register op Droste, Overblijfsels, etc., ed. F ruin, over verschillende, door B. genoemde personen, meer vinden. Volgen nu (Dit deel omvat de nrs. 1273). 38. Cornelis Hop, raadsheer in den H.R., had uit Amsterdam een zalm cadeau gekregen van iemand, die een proces hangende had voor dit college. Hop deelde mee dien zalm terug te willen zenden, doch de raad- Volgens de voorrede der Quaestiones juris privati voegde B. de data der vaststelling en niet die van de uitspraak der sententiën bij zijn Observationes.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 213