EEN 18E-EEUWSCHE KRONIEK. 203 huwelijkscontract gefabriceerd had, was de oorzaak van dit proces, gelijk er zoovele voortspruiten uit hun slor digheid en onkunde (30 Juli 1705). 111. Het kind van Bicker van Swieten (zie no. 71) krijgt alimentatieeenige raadsheeren wilden er de voor waarde aan verbinden, dat de moeder, die roomsch- katholiek was, het kind gereformeerd zou doen opvoeden. B. was hier tegen. Ten slotte werd dit er op gevonden de moeder zou den H. R. vragen en deze zou gere formeerde voogden benoemen (31 Juli 1705). 165. De president Rooseboom had eenige bekers uit Engeland cadeau gekregen en hij had vernomen, dat ze hem gezonden waren door iemand, die een proces had voor den H. R.ze waren zijn dochter gezonden, die een duurder geschenk teruggezonden had. Diens- volgens werd 11 Febr. 1706 beslist, dat de president de bekers kon gebruiken. En voegt B. er kwaad aardig bij hoe hij ze gebruikt heeft, dat behoef ik niet te zeggen. 219. De knecht van een rijk Amsterdamsch koopman ging er van door met diens dochter, die een kind baarde. De koopman stelde een klacht in wegens schaking; ofschoon de knecht niet verscheen, werd hij niet van alle exceptien en weren verstoken, doch bij verstek vrij gesproken. Nu volgen processen tusschen koopman en knecht wederzijdseen schikking wordt door den H.R. bewerkstelligd, krachtens welke de dochter terug zou keeren tot haar vadermen zou zien den vader te ver murwen zijn toestemming tot 't huwelijk van zijn dochter met den knecht te geven of anders zou de knecht proce- deeren om toestemming tot dit huwelijk. Intusschen vond de vader een Friesch advocaat bereid zijn dochter

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 218