JOANNES VOLLENHOVE. 11 had hem van Vondel h Bij het verlaten van de school te Kampen hield hij op zeventien- jarigen leeftijd eene latijnsche redevoering, Oratio pro elective imperii statu contra haereditariam successionem, exercitii causa habita in publico Scholasticae promotionis acta a loanne Vollenhovio VIII. Kal. Maj. An. 1648. Campis. (Koninkl. Bibliotheek). broosheid en vergankelijkheid van het aardsche leven bedenken deed? Na het voorbereidend onderwijs in zijn geboorte stad was de tijd voor verdere opleiding aangebroken. Zijn innige begeerte zich eenmaal aan de bediening des Evangelies te mogen wijden en zijn bijzondere aanleg voor studie deden zijn vader besluiten hem naar Kampen te zenden om zich op de Latijnsche school voor de Universiteit te bekwamen. Daar werden bij hem de grondslagen gelegd van die echt-klassieke geleerdheid, uit Hellas’ en Rome’s rijkdom geput, die hem zijn gansche leven gekenmerkt heeft1). Buitengewoon werd inderdaad zijn ontwikkeling op dit gebied, gelijk wij later niet alleen in zijn preeken, naar den geest dier dagen, de sporen daarvan terugvinden, maar ook in de vele aan- teekeningen door hem bij aanhalingen in zijne verzen gegeven, terwijl ook tal van vertalingen van grootere en kleinere stukken van Grieksche en Romeinsche dichters daarvan ten bewijze kunnen strekken. Een zijner tijd- genooten en vrienden, de schrijver van Antonides' leven vóór diens Gedichten, David van Hoogstraten, maakt daar gewag van een mededeeling hem eens door Vollenhove gedaan, waarin hij hem te kennen gaf oorspronkelijk van plan te zijn geweest op het schitterend voorbeeld van Daniel Heinsius e.a. zich alleen van het Latijn bij zijn verzen te bedienen. Zijn ambt als predikant, waardoor hij dagelijks met zijn moedertaal moest omgaan, had hem er evenwel toe gebracht in deze de voetstappen en Hooft te volgen, die in de levende taal

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 21