DOOR DR. W. MOLL. HAAGSCHE STRAATNAMEN, VASTGESTELD SINDS 1910 Geen vraag, die aan hem, die zich met de Haagsche plaatselijke geschiedenis bezighoudt, meer wordt gesteld, dan waarom een of andere straat haar naam heeft ge kregen, wie de persoon is naar welke ze genoemd is of wat de beteekenis van een wat zonderling klinken den naam mag zijn. Het is steeds tamelijk eenvoudig zulke vragen te beantwoorden en zij, die reeds een aantal jaren lid van „die Haghe” zijn geweest hebben daartoe ook het middel in huis. In de Bijdragen en Mededeelingen van 1910 en 1911 n.l. is van de hand van den toenmaligen redacteur, wijlen Th. Morren, een tweetal artikelen verschenen, die onder den titel „Haagsche Straatnamen" inlichtingen geven over alle toen reeds bestaande Haagsche straten. De artikelen, oorspronkelijk opgesteld als aanvulling op een in 1909 over hetzelfde onderwerp verschenen werkje, zijn uit gedijd tot een omvangrijke verhandeling, terwijl als bijlage een lijst van alle straatnamen met hun verklaring in systematische orde is opgenomen. De beide artikelen zijn tenslotte in 1912, tot een boekdeel van 437 blad zijden vereenigd, afzonderlijk uitgegeven. Naar deze bron dus kan ieder, die wat over 'de straatnamen in den Haag wil weten, verwezen worden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 238