HAAGSCHE STRAATNAMEN. 224 Maar Morren heeft zijn werk in 1910 voltooid en juist sinds dien zijn er nog zoo heel veel straten aan gelegd en van namen voorzien. Sinds geruimen tijd doet zich de behoefte aan een aanvulling van Morrens’ boek gevoelen en het is de bedoeling die hier te geven. Natuurlijk is onze taak heel wat eenvoudiger maar ook heel wat minder aantrekkelijk. Met de oude namen, soms juist zoo eigenaardig en belangrijk, hebben we ons niet meer bezig te houden, alleen de nieuwe sinds 1910 door den gemeenteraad vastgestelde namen dienen op- gesomd en verklaard. Het is hierbij ons voornemen verder in elk jaarboek een lijst der nieuwe straten te geven, zoodat het in het vervolg eenvoudig zijn zal van eiken Haagschen straatnaam de verklaring, voorzoover die tenminste bekend is, te vinden. Men treft dus hier achter een lijst aan van de van April 1910 tot Juli 1921 nieuw vastgestelde straatnamen, ook systematisch inge deeld op zooveel mogelijk dezelfde wijze als bij Morren. Alleen is de scheiding tusschen den Haag enScheveningen, die feitelijk ook in de stad niet meer bestaat, vervallen. Het vraagstuk van het geven van namen, op het oog zoo eenvoudig, neemt langzamerhand waarlijk den omvang aan van wat men noemt een probleem. Het wordt steeds moeilijker straatnamen te vinden en de stad breidt zich met steeds grooter snelheid uit. Als iets over straatnamen geschreven wordt of een raadslid er het woord over neemt, dan wordt geregeld begonnen met de woorden, dat het hier „natuurlijk” een zaak van ondergeschikt belang betreft. Dit nu schijnt een onjuiste opvatting. Straatnamen toch worden dage lijks door duizenden gelezen en uitgesproken; als ze onduidelijk zijn of te veel op elkaar lijken kunnen ze veel last en ergernis geven; als ze te lang zijn geeft dit moeilijkheid met het oog op telegrammen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 239