HAAGSCHE STRAATNAMEN. 225 Maar vooral moet niet vergeten worden, dat straat namen een niet onbelangrijke historiebron kunnen zijn men zie er het boek van Morren slechts op na zoowel als een middel tot registreering der belangrijkste histo rische data, terwijl ze zelfs op bescheiden wijze kunnen bijdragen tot de volksontwikkeling. In dit verband zou het denkbeeld om op de bordjes een korte verklaring van den naam aan te brengen overweging verdienen. Men ziet dus, dat het vraagstuk der straatnamen werkelijk de moeite der overpeinzing wel waard is. Men bedenke ook, dat thans einde 1921 op het Haagsche stadhuis ongeveer 1160 straatnamen officiéél bekend zijn blijkens de hierachter volgende bijlage zijn er daarvan sinds 1910 niet minder dan 398 vastgesteld. En als men nu overweegt, dat in deze laatste elf jaren de oorlogs jaren vallen, waarin abnormaal weinig is bijgebouwd en dat er thans een groot woningtekort heerscht en er dus nog tal van jaren met man en macht huizen zullen worden gezet, dan is de voorspelling niet gewaagd, dat er in de komende tien jaren zeker weer een 400 namen noodig zullen zijn en misschien wel veel meer. En die te vinden zal voortdurend moeilijker, binnen niet zoo heel veel jaren onmogelijk worden. Toch zal er dan voor dit vraagstuk een oplossing moeten ge vonden worden en die zal natuurlijk ook gevonden worden. Op welke wijze is nu nog niet te voorzien. De straten te nummeren is een middel dat slechts in geheel rechthoekig en regelmatig aangelegde steden, zooals de nieuwere Amerikaansche zijn, kan worden toegepast. Voor den Haag, dat volgens het uitbrei- dingsplan-Berlage met pleinen, hoven, rondloopende straten e. d. wordt uitgebouwd, is dit middel niet te ge bruiken. En we 'mogen er blij om zijn, want slechts door de onregelmatigheid van aanleg krijgen onze buiten-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 240