HAAGSCHE STRAATNAMEN. 226 prozaisch oordeel en ze laten dit wijken hun dikwijls bekoorlijk aanzien en genummerde straten zijn zelfs voor den nuchteren Hol- landschen aard nog te saai. Misschien dat de oplossing zal liggen in de methode in verschillende Europeesche hoofdsteden toegepast, waar de stad in wijken of districten is verdeeld en waar in die verschillende wijken telkens dezelfde namen weer worden gebruikt. Bij het zoeken van namen moet natuurlijk voorop staan, dat oude topografische benamingen zooveel mo gelijk behouden dienen te worden. Dan immers zijn de straatnamen eerst recht een registratie der historie. Aan dit vereischte wordt dan ook steeds voldaan. Verder geldt als regel, dat de namen zooveel mogelijk syste matisch moeten gegroepeerd. Het is een groot gemak als, ja bijna een noodzakelijkheid dat men de schilders bij de schilders, de boomen bij de boomen, de eilanden bij de eilanden enz. vindt. Het is echter buitengewoon moeilijk de systematiseering streng door te voeren en de schuld daarvan ligt bij het groot aantal instanties, dat een voorstel voor straatnamen moet doorloopen eer het bij den Raad is aangeland. En ook de Raad is er niet bang voor soms het systeem te verbreken. Men krijgt dan de vreemde verschijnselen, dat b. v. Thomson een straat heeft midden tusschen de boomen, Nieboer bij de Nederlandsche eilanden en een heilige, schutspatroon van een gilde, onder de Haagsche ge schiedschrijvers. Maar zelfs als men volkomen systematisch optrad zouden de moeilijkheden nog zeer groot blijven, want het wordt voortdurend lastiger nieuwe en geschikte categorieën van namen te vinden. Sommige lieden zijn van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 241